Huurovereenkomst

Huurovereenkomst Pilsjetappen.nl

Verhurende partij:

Pilsjetappen.nl

Mogelijk gemaakt door REST Verhuurservice, KVK nummer 84031948, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Medewerkers van REST Verhuurservice BV. hierna te noemen: ‘Verhuurder’:

  • Biedt huurovereenkomsten aan voor bepaalde tijd

  • Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen

  • Verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze huurovereenkomst

Artikel 1 – omschrijving gehuurde artikelen:

1.1 Deze overeenkomst heeft betrekking tot alle huurartikelen die worden aangeboden op de website van de verhuurder. https://www.pilsjetappen.nl

Artikel 2 – bestemming gehuurde:

2.1 Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken waarvoor bedoeld is volgens de gebruiksaanwijzingen van het artikel.

2.2 Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 3 – duur overeenkomst

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in op de bevestigde begin en eind periode zoals verstrekt tijden het proces van afrekenen.

3.2 Bij het verstrijken van de 3.1 bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daarvoor opzegging door verhuurder of huurder is vereist.

Artikel 4 – staat van onderhoud

4.1 Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in goed onderhouden staat wordt opgeleverd. Partijen maken bij oplevering een proces-verbaal van oplevering op, waarin de staat van het gehuurde artikel wordt beschreven.

4.2 Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient huurder zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien de huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan verhuurder te melden.

Artikel 5 – huurprijs

5.1 De huurprijs wordt door verhuurder bij huurder in rekening gebracht en wordt tijdens het afrekenen op de website voldaan.

5.2 Partijen spreken af dat verhuurder omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.

5.3 Huurder zal de totale huurprijs steeds vóór de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft, overmaken op de bankrekening van verhuurder ter name van REST Verhuurservice zonder toepassing van enige (aanspraak op) korting , verrekening of opschortingen.

Artikel 6 - Waarborgsom

6.1 Huurder zal vóór of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan verhuurder een waarborgsom betalen ter grote van het bedrag op de website in de productomschrijving per huurartikel.

6.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten voor noodzakelijk blijkende reparaties.

6.3 Betaling geschiedt door overmaking op de bankrekening van verhuurder name van REST Verhuurservice BV.

Artikel 7 – belastingen en andere heffingen

7.1 Alle lasten en belastingen ter zake van het gehuurde worden geheven zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen.

7.2 Huurder voldoet genoemde lasten die bij verhuurder in rekening worden gebracht en voor zijn rekening komen op eerste verzoek aan verhuurder.

7.3 Indien huurder genoemde lasten niet binnen 7 dagen na het eerste verzoek van verhuurder daartoe, heeft voldaan is hij van rechtswege in verzuim.

 Artikel 8 – gebruiksvoorschriften

8.1 Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijdt handelt met enige wet, APV of ander overheidsvoorschrift. Huurder dient zich tevens te houden aan de eisen en voorschriften gesteld door nutsbedrijven die gas, water en/of elektriciteit leveren.

8.2 Huurder zal met het gehuurde omgaan als goed huisvader en zorgdragen voor passende en veilige opslag.

8.3 Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde dan wel onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder te melden.

8.4 Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder te melden.

8.5 Huurder meldt een gebrek of (dreigende) schade direct aan verhuurder, waarna verhuurder het gebrek of de schade zo spoedig mogelijk zal herstellen. Huurder zal op zijn beurt passende maatregelen nemen om schade aan het gehuurde te voorkomen of te beperken.

8.6 Verhuurder zal het gehuurde zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal en beschadigingen door brand, blikseminslag, storm, neerslag en water uitstroming.

8.7 Indien huurder in strijdt handelt met dit artikel 8, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 9 – verplichtingen van huurder met betrekking tot onderhoud en herstel

9.1 Herstel van schade als gevolg van onbehoorlijk gebruik van het gehuurde komt voor rekening van huurder

9.2 Kleine herstellingen aan het gehuurde zijn voor rekening van de huurder

9.3 Als huurder het ondanks daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalaat om binnen een in de ingebrekestelling redelijke termijn de tot zijn verantwoordelijkheid behoren herstellingen te laten uitvoeren, dan mag verhuurder de werkzaamheden voor rekening en risico van huurder laten verrichten.

Artikel 10 – verplichtingen van verhuurder met betrekking tot onderhoud en herstel

10.1 Herstellingen die op grond van de wet en deze overeenkomst niet voor rekening van huurder komen, zijn voor rekening van verhuurder. Huurder zal de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdig aan verhuurder melden en verhuurder zal de werkzaamheden binnen een redelijk termijn verrichten.

10.2 Huurder dient verhuurder ten alle tijden in de gelegenheid te stellen het sub 1 genoemde onderhoud en herstel uit te voeren.

Artikel 11 – verandering aan het gehuurde

11.1 Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde.

11.2 Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

 Artikel 12 – onderhuur

12.1 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

12.2 Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 13 – aansprakelijkheid

13.1 Huurder is aansprakelijk voor alles schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de persoon voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treft ten aanzien van het ontstaan van de schade.

13.2 Het in eerste lid bepaalde laat onverlet dat huurder gehouden is krachtens de wet en deze overeenkomst om bepaalde zaken aan het gehuurde te onderhouden , herstellen en/of vervangen.

13.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij:

  1. Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
  2. De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder.

13.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.

13.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door          oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch  niet uitsluitend vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.

13.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade van huurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van opzet of grove schuld van verhuurder zelf.

Artikel 14 – vergunningen

14.1 Indien huurder wettelijk verplicht is over bepaalde vergunningen te beschikken, is de verantwoordelijkheid van de huurder dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Onder vergunningen wordt ook verstaan goedkeuringen en ontheffingen.

Artikel 15 – tussentijdse beëindigingen

15.1 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien huurder in gebreke is. Huurder is in ieder geval in gebreke als één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • Huurder komt een bepaling in deze overeenkomst niet na;

  • Huurder voldoet de huurprijs niet op het afgesproken tijdstip;

  • Aan huurder wordt surséance van betaling verleend of hij wordt in staat van faillissement verklaard.

Artikel 16 – einde huurovereenkomst en oplevering

16.1 Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan de verhuurder opleveren in de staat zoals beschreven in het proces-verbaal van oplevering, waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage en veroudering.

16.2 Indien huurder de geconstateerde gebreken niet tijdig en volledig heeft hersteld of het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet conform de bepaling in lid 1 heeft opgeleverd, is de verhuurder gerechtigd deze op kosten van huurder zelf te laten verrichten.

Artikel 17 – levering en teruggave

17.1 Huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via een begaanbare weg.

17.2 Huurder is gehouden, na het einde van de overeenkomst of na opzegging van de overeenkomst, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de overeenkomst het gehuurde terug te geven.

17.3 De kosten voor de levering en teruggave van het gehuurde komen voor rekening van de huurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 18 – boetebepaling

18.1 Indien huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2, 11, 12, 13 en 15 overtreedt, verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van €50 als ook een bedrag van 2% van de boete voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt met een maximum van 2 kalendermaanden.

18.2 Deze boete laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

19.1 Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

Artikel 20 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  2. Bij eventuele geschillen in de rechtbank in het arrondissement waar verhuurder zijn woonplaats dan wel vestigingsplaats heeft bevoegd.

Artikel 21 - veiligheid en gezondheid

21.1 De huurder is verantwoordlijk voor eventuele schade die gemaakt  wordt als gevolg van onjuist handelen ten opzichte van algemene veiligheidsvoorwaarden door personen die aanwezig zijn op de plek waar de gehuurde of gekochte producten van de verhuurder gebruikt worden.

21.2 De huurder is verantwoordelijk voor het veilig gebruik maken van de koolstofcilinder. De verhuurder levert een koolstofmonoxide melder mee. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om te controleren of de koolstofmonoxide melder werkt. Indien blijkt dat de koolstofmonoxide melder niet werkt , dient de huurder hier per direct melding van te maken bij de huurder ,de koolstofcilinder af te sluiten en buitenshuis te plaatsen.

21.3 De huurder is verantwoordelijk voor het faciliteren van een juiste ventilatie bij het gebruik van een koolstofcilinder. Enige gezondsheidsklachten als gevolg van het gebruik van een koolstofcilinder welke aangeschaft is bij de verhuurder zijn nooit de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

 

Artikel 22 - emballage

22.1 Op enkele producten zit emballage, per product aangegeven op de productpagina. De huurder dient de som van de emballage in een aparte transactie voor de start van de huur te voldoen. Na het inleveren van de goederen zal de verhuurder de eerder genoemde som overmaken naar de huurder.

 

Artikel 23- aansprakelijkheid verhuurder

23.1 De aansprakelijkheid van de verhuurder is expliciet gelimiteerd tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de tegenpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde goederen en/of gekochten producten of door opzet of overduidelijke schuld van verhuurder. Ook is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en schade door stilstand wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2 De aansprakelijkheid van de verhuurder kan nooit het totaal bedrag van de order overschrijden. Dit is maximaal het bedrag van met een maximum van het bedrag van één factuur. Uitzonderlijk is op basis van de verzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

23.3 De wederpartij zal de verhuurder vrij moeten spreken voor eisen van derden op basis van schade met de gehuurde of gekochte producten.

23.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 24 - niet-toerekenbare tekortkoming

24.1 Indien verhuurder door overmacht de verplichtingen richting de huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht. Dit met een maximum van twee maanden. Na het verstrekken van de twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

24.2 De verhuurder is niet tot enige schadevergoeding richting de huurder verplicht indien de verhuurder wegens overmacht de afspraken niet heeft kunnen nakomen.

24.3 Onder overmacht wordt het volgende verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van de verhuurder die van zodanige aard is, dat naleving van de huurovereenkomst in redelijkheid niet van verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.